Privacy Policy

 

Multiaza.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Multiaza.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/01/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: multiaza.com, maatschappelijke zetel gelegen te 9041 Oostakker, Langerbruggestraat 20, België, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0764714148 (BE0764714148) hierna vernoemd multiaza.com.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.multiaza.com door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

INHOUDSOPGAVE

 • Artikel 1 - Over de gegevensverwerking
 • Artikel 2 - Doeleinden van de verwerking
 • Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens
 • Artikel 4 - Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
 • Artikel 5 – Uw rechten
 • Artikel 6 - Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
 • Artikel 7 - Cookies

 

ARTIKEL 1 - OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

1.Multiaza.com verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens;

1.1 Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

1.2 Webhosting & e-maildiensten

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van lightspeed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. lightspeed heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

1.3 Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van lightspeed payments. Lightspeed payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Lightspeed payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Lightspeed payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Lightspeed payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Lightspeed payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Lightspeed payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

1.4 Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

1.5 Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de dienst Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval Bpost onderaannemers inschakelt, Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

1.6 Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Lightspeed Office. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Lightspeed Office is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Lightspeed Office gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

1.7 Communicatie

Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft

1.8 Cookies

Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden zoals uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website, besturingssysteem,..

1.9 Klantgegevens

Wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website of een bestelling plaatst, dan worden de volgende gegevens verzamelt namelijk uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, … en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt

1.10 Leveranciersgegevens

Wanneer u een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt

 

2. Multiaza.com kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Tijdens uw registratie en gebruik van de Website
 • Door gebruik van cookies (zie Artikel 7)

 

ARTIKEL 2 - DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

2.1 Algemene doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

2.2 Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

2.3 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Multiaza.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

2.4 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

2.5 Leveranciersgegevens

Om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.

2.6 Cookies

Om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

2.7 Klantgegevens

Om uw account op onze website te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft of omdat Multiaza.com daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

2.8 Communicatiegegevens

Om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2.9 Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

 

ARTIKEL 3 - WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS

1. In het kader van haar werkzaamheden en met het oog op de realisatie van hoger vermelde doelstellingen kan Multiaza.com uw persoonsgegevens delen met:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • leveringsbedrijven zoals Bpost of zijn/haar partners zodoende uw bestelling te kunnen verwerken en te leveren op de door u meegedeelde adresgegevens.
 • Marketingsbedrijven of software applicaties zoals Google Analytics, Trustpilot, webwinkelkeur, Lightspeed en dergelijke meer.

2. Als wij onze activiteiten ooit zouden stopzetten of overdragen aan iemand anders, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Multiaza.com zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

 

ARTIKEL 4 - HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens 7 jaar te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

ARTIKEL 5 - UW RECHTEN

5.1 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

5.2 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

5.3 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

5.4 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

5.5 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Multiaza.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 • U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected], per post naar multiaza.com, Langerbruggestraat 20, 9041 Oostakker, België of via het contactformulier op onze website.
 • U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

      Drukpersstraat 35 , 1000 Brussel, Tel: +32 (0) 2274 48 00 [email protected]

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 - HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Multiaza.com aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 7 - COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

7.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) naar uw apparaat stuurt om informatie over u op te slaan, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons gebruikt en worden interne cookies genoemd. We gebruiken ook externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt.

7.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

7.3 Werking van cookies

Met behulp van cookies worden jouw voorkeuren en de door jouw gedeelde informatie onthouden. Dit is onder meer om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Zo hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, onthouden we welke producten je in je winkelwagen hebt liggen en zie je alleen voor jouw relevante advertenties.

Verder houden we bepaalde gegevens bij voor statistische doeleinden. Zo weten we onder meer hoe je op onze site bent beland (direct of via een andere website), naar welke producten het meest wordt gezocht en op welke producten het meest wordt geklikt.

Ook worden cookies gebruikt om op het moment dat je andere internetsites bezoekt advertenties aan je te laten zien. Deze kunnen afkomstig zijn van multiaza.com of van derden. Hiervoor onthouden cookies bijvoorbeeld naar welke producten je gezocht hebt op onze site.

7.4 Soorten cookies

Er zijn verschillende categorieën cookies die door multiaza.com gebruikt worden. Ook de wet maakt hier onderscheid in. Hierna volgt een korte toelichting.

-Noodzakelijke cookies-

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt als je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld het registreren van je privacy instellingen, om in te loggen op onze website of om een ​​formulier in te vullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies toe te staan, te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website werken niet als u dit niet toestaat.

-Functionele cookies-

Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals het hoort en bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw hoeven worden ingevoerd. Ook voor deze cookies geldt dat ze geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande toestemming is vereist.

-Tracking/Marketing cookies-

Met tracking/marketing cookies wordt het surfgedrag van gebruikers van de website gevolgd. Met de gegevens worden onder meer analyses gemaakt voor verbetering en optimalisatie van de website. Ook wordt de daarmee door multiaza.com en derden verzamelde informatie gebruikt voor plaatsing van advertenties. Om advertenties te kunnen tonen die voor gebruikers van de website relevant zijn plaatsen multiaza.com en derde partijen cookies die informatie verzamelen op basis van voorafgaande bezoeken van de gebruiker op verschillende websites. Voor de plaatsing van deze cookies is de toestemming van de gebruiker vereist.

7.5 Cookies van derden

Multiaza.com is niet verantwoordelijk voor wat een derde doet met de informatie die zij ophalen met een cookie die zij bij bezoek aan onze site plaatsen bij jou. Multiaza.com kan je alleen maar aanbevelen om de cookiestatement van deze partij te bekijken en als je hiermee niet kunt of wilt instemmen de cookies van deze partij te blokkeren.

7.6 Aanpassingen Cookieverklaring

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van multiaza.com te kunnen verwerken, behoudt multiaza.com zich het recht voor om de inhoud van deze Cookieverklaring aan te passen. In dat geval zal je hierover door multiaza.com worden geïnformeerd. Multiaza.com adviseert je daarom regelmatig deze Cookieverklaring te raadplegen.

7.7 Welke Cookies gebruiken wij?

Naam:LSSID
Herkomst:google
Omschrijving:Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Doel: 
Bewaartermijn:2 jaar

 

Naam:__cf_bm
Herkomst:Cloudfare
Omschrijving:is een cookie die nodig is om Cloudflare Bot Management te ondersteunen, momenteel in privé-bèta. Als onderdeel van onze botbeheerservice helpt deze cookie bij het beheren van inkomend verkeer dat overeenkomt met criteria die aan bots zijn gekoppeld.
Doel: 
Bewaartermijn:30 minuten

 

Naam:__zlcmid
Herkomst:zendesk
Omschrijving:Livechat-widget stelt de cookies in om de Zopim Live Chat-ID op te slaan die wordt gebruikt om een ​​apparaat tijdens bezoeken te identificeren.
Doel: 
Bewaartermijn:Permanent

 

Naam:_ga
Herkomst:Google
Omschrijving:Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. 
Doel: 
Bewaartermijn:2 jaar

 

Naam:_hjAbsoluteSessionInProgress
Herkomst:Hotjar
Omschrijving:Deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag die is ingesteld door de cookie.
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:_hjTLDTest
Herkomst:Hotjar
Omschrijving:Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest algemene cookiepad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie voor verschillende URL-substringalternatieven op te slaan totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:_hjid
Herkomst:Hotjar
Omschrijving:Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
Doel: 
Bewaartermijn:1 jaar

 

Naam:_ls_oidc_auth_token,_ls_oidc_jti
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:noodzakelijke cookies Dyvelopment
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:intercom-session-
Herkomst:intercom
Omschrijving:Identifier voor elke unieke browsersessie. De gebruiker kan gedurende 1 week toegang krijgen tot zijn gesprekken en gegevens laten communiceren op uitgelogde pagina's, zolang de sessie niet opzettelijk wordt beëindigd met `Intercom('shutdown');`, wat meestal gebeurt bij het uitloggen.
Doel: 
Bewaartermijn:7 dagen

 

Naam:mp_674189a2dd6ae5f9e
031ea4c4a876874_mixpanel,
shared_session_id
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:noodzakelijke cookies vanuit Dyvelopment.Dit cookie is nodig voor het laten
draaien van de website
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:shop_metadata
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:noodzakelijke cookies vanuit Dyvelopment. Dit cookie is nodig voor het laten draaien van de website
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:COOKIELAW,
COOKIELAW_ADS,
COOKIELAW_SOCIAL,
COOKIELAW_STATS
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:De Cookiewet is een stukje privacywetgeving die vereist dat websites toestemming krijgen van bezoekers om informatie op een computer, smartphone of tablet op te slaan of op te halen.
Doel: 
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:_gat_UA*
Herkomst:google
Omschrijving:Google Analytics-cookie om de aanvraagsnelheid te vertragen.
Doel: 
Bewaartermijn:1 min.

 

Naam:_gid
Herkomst:google
Omschrijving:Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn en vanaf het voorjaar van 2017 is er geen informatie beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina.
Doel: 
Bewaartermijn:1 dag

 

Naam:backend_session_id,
request_method,session_id
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:Deze cookie wordt gebruikt bij het bepalen van het type verzoek aan de website, dit is een tijdelijke cookie die nodig is om de functionaliteit van de website te laten werken.
Doel: 
Bewaartermijn:sessie

 

Naam:DSID
Herkomst:Google DoubleClick
Omschrijving:Deze cookie wordt gebruikt om een ​​ingelogde gebruiker op niet-Google-sites te identificeren en om gebruikersvoorkeuren met betrekking tot advertentiepersonalisatie op te slaan.
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:14 Dagen

 

Naam:IDE
Herkomst:Google DoubleClick
Omschrijving:Deze cookie geeft aan hoe lang een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of uitlezen met behulp van een cookie, een pixel, een API, cookieless tracking of andere bronnen. 
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:2 Jaar

 

Naam:NID
Herkomst:Google
Omschrijving:Om advertentieweergave of retargeting te bieden , gebruikersvoorkeuren op te slaan .
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:6 Maanden

 

Naam:__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC
Herkomst:Google
Omschrijving:Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen door middel van retargeting.
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:2 Jaar

 

Naam:_gcl_aw
Herkomst:Google
Omschrijving:om conversies op te slaan en bij te houden .
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:Sessie

 

 

Naam:cf_clearance
Herkomst:Cloudfare
Omschrijving:Wanneer een Cloudflare CAPTCHA- of Javascript-uitdaging is opgelost, zoals voor een firewallregel of IP-toegangsregel, wordt een cf_clearance-cookie in de clientbrowser geplaatst. cf_clearance specificeert hoe lang onze website toegankelijk is voor een bezoeker die met succes een eerdere Captcha- of JavaScript-uitdaging heeft voltooid.
Doel:Noodzakelijk cookie
Bewaartermijn:30 minuten

 

Naam:session_id
Herkomst:Google
Omschrijving:Deze systeemsessiecookie wordt gebruikt om basisinformatie op te slaan, zoals CSRF-beveiligingstoken voor het indienen van formulieren.
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:APISID
Herkomst:Google
Omschrijving:Deze cookie worden door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Google-sites weer te geven, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. Met HSID-, SSID-, APISID- en SAPISID-cookies kan Google gebruikersinformatie verzamelen voor video's die worden gehost door YouTube.
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:2 Jaar

 

Naam:CONSENT
Herkomst:Google
Omschrijving:Cookie Consent is een gratis JavaScript-plug-in om gebruikers te waarschuwen voor het gebruik van cookies op uw website. Het is ontworpen om u te helpen snel te voldoen aan de cookiewetten.
Doel:Strikt Noodzakelijk
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:HSID
Herkomst:multiaza.com
Omschrijving:fraudepreventie te bieden.
Doel:Functioneel
Bewaartermijn:2 Jaar

 

Naam:LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID
Herkomst:youtube
Omschrijving:Deze cookie wordt gebruikt om YouTube-video's af te spelen die op de website zijn ingesloten.
Doel:Fuctioneel
Bewaartermijn:6 Maanden

 

Naam:SIDCC, SSID
Herkomst:google
Omschrijving:Deze cookies worden door Google gebruikt om op Google-sites gepersonaliseerde advertenties te tonen, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
Doel:Functioneel
Bewaartermijn:1 Jaar

 

Naam:VISITOR_INFO1_LIVE
Herkomst:Youtube
Omschrijving:om bandbreedteschattingen te geven .
Doel:Functioneel
Bewaartermijn:6 Maanden

 

Naam:YSC
Herkomst:Youtube
Omschrijving:om interactie op te slaan en te volgen .
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:Sessie

 

Naam:__Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC
Herkomst:Google
Omschrijving:Doelgerichte cookie. Gebruikt door voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen.
Doel:Marketing/Tracking
Bewaartermijn:2 Jaar

 

Als je merkt dat er via onze website andere cookies worden geplaatst, dan kan je dit aan ons door geven, zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen. We geven je zoveel mogelijk informatie over cookies die door derde partijen worden geplaatst. Mocht u meer willen weten dan verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Let op: wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van hun uitlatingen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes vervolgens op elk moment zelf beheren.

 

BEHEREN VAN COOKIES

Voor een goede werking van uw browser en optimaal gebruik van onze Website raden wij u aan om het gebruik van cookies en vergelijkbare technologie toe te staan.

Als u dat niet prettig vindt, kunt u cookies uitschakelen en zo voorkomen dat uw browser ze registreert. Wij wijzen u er echter op dat het blokkeren of verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat u sommige onderdelen van onze Website niet kunt bereiken of sommige functies niet goed werken.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website kunt u uw cookievoorkeuren aangeven door te klikken op ‘meer informatie’ wanneer de cookiebanner verschijnt. U wordt dan doorgeleid naar een scherm waar u uw voorkeuren kunt selecteren. Als u op een later moment uw voorkeuren wilt wijzigen, kunt u dat doen onder “Privacy Beleid’ op de homepage.

 

WIJZIGINGEN IN DIT COOKIEBELEID

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te zorgen dat het actueel blijft of om te voldoen aan juridische, bedrijfsgerelateerde of technische vereisten. De datum van de "LAATSTE HERZIENING" bovenaan deze pagina vertelt u wanneer dit Beleid voor het laatst werd bijgewerkt.

Nog vragen over hoe wij cookies en vergelijkbare technologie gebruiken op onze Website? Neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected].